Persondatapolitik

Målsætning
De Lokale Helte har som målsætning at være kundernes mest sikre, troværdige og brugervenlige hjemmeside, når der handles lokale varer hos lokale producenter.
Hjemmesiden De Lokale Helte sørger for, at lovgivningen overholdes, når vi behandler personoplysninger, og at sikkerheden er i top for så vidt muligt at undgå trusler og angreb. Uanset om det er personoplysninger eller andre oplysninger, så beskytter vi vores kunders oplysninger, så kunderne kan have tillid til vores hjemmeside.
Nedenfor kan man læse om, hvordan vi håndterer vores ansvar for at beskytte kundernes oplysninger, tillige med hvordan kunderne kan udøve sine rettigheder.

Baggrund
De Lokale Helte behandler kundernes personoplysninger, der defineres som enhver information om en fysisk identificeret eller identificerbar person. Oplysningerne omfatter bl.a. kundens navn, firmanavn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, ordrenummer, IP-adresse og anvendelse af vores hjemmeside.

Kontakt
De Lokale Helte A/S, Rønne Alle 68, 8600 Silkeborg er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger.
Har du spørgsmål til behandlingen af dine data (herunder personoplysninger) kan du rette henvendelse til Direktør Frank Borch-Olsen, frank@delokalehelte.dk.

Principper
De Lokale Helte behandler personoplysninger i overensstemmelse med de principper, som fremgår af Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven.
De Lokale Helte behandler personoplysninger lovligt, rimeligt og gennemsigtigt. Der er for hver behandling fastsat et formål. Vi behandler ikke flere oplysninger end nødvendigt for at opfylde formålet. Vi gør, hvad vi kan, for at sikre, at oplysningerne er korrekte. Vi opbevarer ikke oplysningerne i længere tid, end det er nødvendigt for formålet. Vi beskytter data, systemer og processer med tidssvarende sikkerhedsteknologier. Vi kan dokumentere vores behandlinger.

Formål og retsgrundlag
De Lokale Helte har for de enkelte IT-systemer og de personoplysninger, der er registreret heri, fastsat en række konkrete formål med behandlingen af data. Overordnet set behandler De Lokale Helte personoplysninger om kunderne med de følgende formål:

Servicering af kunder med henblik på at gennemføre salg eller levere en ønsket service.

Registrering af kunder med henblik på at overholde lovgivningen

Personaliserede services, herunder til udvikling og markedsføring af produkter og ydelser

Servicering af eksisterende kunder med henblik på at levere en service eller gennemføre et salg
·     Kunderne oprettes i De Lokale Heltes ordrebehandlingssystem med bl.a. navn og adresse. Desuden registreres specifikke oplysninger på kundens ordrer, såsom oplysninger tilknyttet leverancerne, transaktioner og betalingstransaktioner, ordrestatus, elektronisk fakturering, forsendelsesoplysninger, bestillingens vej gennem lagersystemer, backup og en række statistiske parametre som De Lokale Helte udregner, herunder bl.a. kundens købs- og besøgshistorik. En række af disse oplysninger behandles i medfør af kontrakten, således at varerne kan bestilles og fremsendes. En række andre oplysninger behandles med interesseafvejning: Det er i både De Lokale Heltes og kundens interesse at kortlægge disse oplysninger således at den bedste service mellem de to parter kan etableres.

·     Nogle ressourcer på hjemmesiden, der er nødvendige for en optimal brugeroplevelse, ligger på servere der ikke er ejet af De Lokale Helte. Der vil forekomme en datadeling af teknisk karakter under indhentningen af disse ressourcer. Disse oplysninger behandles med interesseafvejning, da det er i begge parters interesse at servicen afvikles smidigt.
For at sikre en stabil service, både nu og fremtidig, benytter De Lokale Helte sig af en række automatiske services til at sikre hjemmesiden og brugerne, måle performance samt registrere tekniske fejl. Disse kan i begrænset omfang behandle persondata, hvis påkrævet under givne omstændigheder. Disse oplysninger behandles også med interesseafvejning: Det er både i De Lokale Heltes og kundens interesse at transaktionen gennemføres trygt og sikkert med mulighed for at finde eventuelle fejl.

De Lokale Helte benytter desuden WordPress CMS til udsendelse af automatiske e-mails der vedrører din ordre. Dette gøres med interesseafvejning, da det er i begge parters interesse at du er velinformeret om din ordre.

Registrering af kunder med henblik på at overholde lovgivningen
·      En række af de registreringer, som De Lokale Helte foretager, sker med henblik på at overholde lovgivningen. Vi gemmer f.eks. oplysninger om ordrer og kunder i fem år for at kunne dokumentere vores regnskaber. Vi kan gemme oplysninger om visse ordrer og kunder i længere tid end fem år for at overholde vores garantiforpligtelser.

Personaliserede services, herunder til udvikling og markedsføring af produkter og ydelser
·     Når brugere benytter De Lokale Helte, registreres en række statistiske oplysninger om brugen af siden hos os selv og hos nogle af vores samarbejdspartnere. De Lokale Helte anvender disse oplysninger til overordnet at forbedre vores produkter og ydelser og til at personalisere De Lokale Heltes kommunikation og markedsføring til sine kunder og brugere via samarbejdspartnere med teknologier som cookies og trackingpixels. De Lokale Helte indhenter samtykke til denne registrering fra den enkelte bruger.

·     Hvis et køb hos De Lokale Helte er foranlediget af en samarbejdspartner, vil partneren have mulighed for at få indsigt i købet, for til dels at effektivisere markedsføring samt at kunne fakturere ydelser korrekt.

Samtykke
For en række behandlinger af personoplysninger beder De Lokale Helte brugerne om lov til behandlingen, inden den iværksættes. At bede om lov kaldes også for at bede om samtykke. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, hvorefter De Lokale Helte ophører med at behandle oplysningerne

Rettigheder
De Lokale Heltes kunder har i medfør af persondataforordningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af deres personoplysninger. Rettighederne betyder bl.a., at kunderne kan få oplyst, hvilke personoplysninger De Lokale Helte har om dem og at de under visse forudsætninger kan få oplysningerne slettet.
Kunderne kan bede om indsigt. Det betyder, at kunderne kan spørge De Lokale Helte om, hvilke personoplysninger De Lokale Helte behandler til hvilke formål m.v.

Kunderne kan bede om at få rettet / berigtiget personoplysninger, som de mener ikke er korrekte.

Kunderne kan anmode om at få slettet personoplysninger, som de mener, De Lokale Helte ikke bør eller må have registreret.

Kunderne kan bede om, at behandlingen af personoplysningerne begrænses. Det betyder, at oplysningerne ikke slettes, men at det er præciseret, at de ikke må behandles, og at adgangen til at læse dem er indskrænket.

Kunderne kan gøre indsigelse mod, at en konkret behandling finder sted. Det betyder, at oplysningerne fortsat kan anvendes til andre eventuelle lovlige formål. Indsigelsen kan have en midlertidig karakter i forhold til et konkret formål og f.eks. være bestemt af medarbejderens øjeblikkelige situation.

Kunderne har under visse snævre omstændigheder mulighed for at anmode om at modtage og/eller få sine egne personoplysninger udleveret.

Kunderne har ret til ikke at blive profileret, med mindre det er afgørende for om der kan oprettes en kontrakt.

De Lokale Helte vil efterkomme en begæring om indsigt. De Lokale Helte vil altid vurdere rimeligheden af udøvelsen af de øvrige rettigheder og foretage en konkret vurdering af, om en fremsat begæring skal imødekommes. Kunderne kan altid klage over en beslutning truffet af De Lokale Helte. Se afsnittet om klagemuligheder.

Sikkerhed
De Lokale Helte hoster deres hjemmeside hos Curanet som har de relevante ISO certificeringer ifm sikkerhedsforanstaltninger. Det betyder, at De Lokale Helte kommer hele vejen rundt om alle systemer og data og tager højde for de trusler, der måtte opstå. Sikkerheden omfatter både organisatoriske tiltag i form af politikker og procedurer og en række tekniske tiltag.
For at beskytte vores infrastruktur vil vi ikke gå i detaljer med, hvilke tiltag der konkret er iværksat. Men vi kan nævne, at tiltagene bl.a. omfatter politikker, procedurer, organisering, medarbejdersikkerhed, styring af leverandører, udvikling, aktiver, adgange og driftsafvikling, håndtering af trusler og sikkerhedshændelser samt efterlevelse af lovgivning.

Hvis du som kunde har et konkret spørgsmål til vores sikkerhed, skal du være velkommen til at kontakte os. Se kontaktoplysninger øverst.

Brud på persondatasikkerheden
Hvis der sker et brud på persondatasikkerheden, som involverer De Lokale Heltes kunder, og det pågældende brud vurderes at udgøre en høj risiko for kunderne, vil De Lokale Helte hurtigst muligt undersøge omfanget af bruddet og informere kunderne om det, samt om de tiltag der herefter tages, for at rette op på bruddet.

Modtagere og overførsel
De Lokale Helte anvender Office365 i Irland. Der kan desuden i forbindelse med enkelte af De Lokale Heltes inhouse systemer eller support på systemerne ske en overladelse til eksterne IT-leverandører. Endelig kan der ske videregivelse i forbindelse med visse personaliserings- eller markedsføringstiltag. Tilsvarende kan der ske videregivelse af oplysninger til myndigheder, når dette ske i medfør af lov. For hvert system er der kortlagt behandlinger af personoplysninger og herunder om der sker overladelse eller videregivelse og i givet fald til hvilke modtagere.
De Lokale Helte anvender i begrænset omfang tjenester på internettet udenfor EU. De Lokale Helte har altid sikret hjemmel til tredjelandsoverførsel.

De Lokale Heltes anvendelse af Office365 betyder, at alle e-mails og alle dokumenter, der gemmes i OneDrive, gemmes i skyen. Disse data overføres til Microsofts datacenter i Irland. Microsoft har dels EU Kommissionens standardkontrakter og dels EU US Privacy Shield som overførselsgrundlag for personoplysninger ud af EU. I det omfang kunderne har sendt en e-mail eller andre dokumenter til De Lokale Helte, kan det derfor forekomme, at disse oplysninger befinder sig i Irland.

Tidsrum for behandling
De Lokale Helte har så vidt muligt i de enkelte systemer fastsat et tidsrum for behandlingsaktiviteterne.
Overordnet gemmer De Lokale Helte kun personoplysninger så længe det er nødvendigt under hensyn til formålet med behandling af personoplysningerne.

Ændring af De Lokale Heltes Privacy Notice
De Lokale Helte kan til enhver tid og uden varsel ændre denne Privacy Notice med virkning for fremtiden.

Klagemuligheder
Kunderne kan klage over De Lokale Heltes beslutninger til Direktør Frank Borch-Olsen, frank@delokalehelte.dk.

Kunderne kan også til enhver tid forelægge et spørgsmål eller en klage over De Lokale Heltes behandling af kundernes oplysninger til Datatilsynet. Kunderne kan også til enhver tid gå til domstolene for at få afklaret en sag om behandling af personoplysninger.